MENU

actief burgerschap en sociale cohesie

wat beogen we met actief burgerschap en sociale cohesie?
doelen en resultaten

Kerndoelen die direct of indirect over burgerschap gaan zijn in het basisonderwijs ondergebracht bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.Sociale cohesie legt de nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden ongeacht ieders achtergrond. Het gaat om het leren samenleven met elkaar. Dat alle burgers deelnemen aan de maatschappij en bekend zijn met en betrokken bij uitingen van de Nederlandse cultuur in haar verscheidenheid.De huidige kerndoelen en ondersteunende kerndoelen voor burgerschap zijn:
 • De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting, de grondrechten en de rol van de burger.
 • De leerlingen leren kennis van, inzicht in de werking en respect voor de achterliggende abstracte basiswaarden, ook in hun onderling verband:
  • Vrijheid, zolang de vrijheid en gelijkwaardigheid van anderen worden gerespecteerd;
  • Gelijkwaardigheid
  • Solidariteit, waaronder respect, verdraagzaamheid, integriteit en verantwoordelijkheidszin.
 • Ze leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van anderen.
 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als verkeersdeelnemer en als consument.
 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • De leerlingen leren vaardigheden die nodig zijn om zich in de digitale samenleving staande te houden te zichzelf te ontwikkelen,
Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van de school. Dit betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat dit begrip werkelijk betekent.
 • Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar buitenschoolse connecties bij.
 • Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap met meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.
 • Wij bieden een respectvolle oefenplaats waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden geïnternaliseerd kunnen worden. De minimale kern bestaat uit:
  • Actieve bevordering van de autonomie;
  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Het gelijkheidsbeginsel;
  • Verdraagzaamheid;
  • Begrip en verantwoordelijkheidsbesef;
  • Het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.
 • Burgerschap is ook een structureel onderdeel van onze schoolcultuur. Bestuurders, leraren, ondersteunend personeel en vrijwilligers binnen de school vervullen een voorbeeldrol en functioneren als rolmodel.

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.