MENU

klachten en klachtenprocedure

 

De klachtenprocedure in het kort

De klachtenprocedure is verwoord in een stappenplan. Dit stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie een klager zich met zijn klacht wendt, informeert de klager over dit stappenplan.

Stap 1
Getracht wordt de klacht eerst binnen de schoolorganisatie op te lossen tussen de direct betrokkenen.

Stap 2
Lukt dit niet, of niet naar genoegen, dan kunnen klagers met hun klacht naar de schoolcontactpersoon binnen de school stappen. De schoolcontactpersoon zal het verhaal aanhoren en met u bekijken welke stappen u wilt en kan maken. Vervolgstappen kunnen zijn:

 1. a) om met tips, opnieuw de klacht met de verweerder en/ of directie van de school te bespreken en tot concrete afspraken te komen
 2. b) contact opnemen met de eerstelijns helpdesk bij klachten. Deze helpdesk is bereikbaar via 045-5447144 of mail@innovo.nl
 3. c) aanvragen van begeleiding/ bijstand/ advies door vertrouwenspersoon
 4. d) het indienen van een officiële klacht

Het kan ook dat u geen vervolgstappen wilt zetten. In dat geval wordt de klacht wel anoniem geregistreerd. De eerstelijns helpdesk kan u informeren over de mogelijkheid van advies, begeleiding en bijstand in het klachttraject door een van de vertrouwenspersonen.

Stap 3
De klager kan overgaan tot achtereenvolgens de in stap 2 genoemde acties a, b, c en/ of d. Bij optie a, b en c proberen we er gezamenlijk uit te komen. Bij optie d wordt een officieel klachttraject gestart.

Stap 4
Indien een officiële klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag of de interne klachtencommissie, wordt de klacht onderzocht door de interne klachtencommissie en brengt deze advies uit aan het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:

 1. de (on)gegrondheid van de klacht
 2. het nemen van maatregelen

Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de interne klachtencommissie maakt het bevoegd gezag het besluit per brief kenbaar aan:

 1. klager
 2. verweerder
 3. interne klachtencommissie
 4. directie school
 5. eventueel andere direct betrokkenen bij de klacht

De schoolcontactpersoon
De schoolcontactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. Op elke school binnen onze stichting zijn twee schoolcontactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht (waar mogelijk een man en een vrouw). Dit betekent niet dat als klager een ouder is, deze naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hierin vrij.

De schoolcontactpersoon bekijkt samen met u waar u uw klacht het beste kunt neerleggen en om al dan niet een van de twee vertrouwenspersonen in te schakelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen.

De vertrouwenspersoon
Naast de schoolcontactpersonen zijn er ook twee onafhankelijke vertrouwenspersonen waarbij u uw verhaal kwijt kunt en waarmee u rechtstreeks – al dan niet anoniem – contact kunt opnemen (zonder eventuele tussenkomst van de schoolcontactpersonen). De vertrouwenspersonen kennen de cultuur binnen het onderwijs en hebben veel ervaring op het gebied van klachten binnen het onderwijs. Zij kunnen reflecteren op uw situatie en u begeleiden en adviseren om de communicatie met school te behouden of te herstellen. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door begeleiding en advisering een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet haalbaar is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de interne klachtencommissie. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht wel/ niet indient bij de interne klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen. De functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met het lidmaatschap van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet verbonden aan één van onze scholen.

INNOVO heeft gekozen voor twee externe vertrouwenspersonen: één vrouw en één man:

Contactgegevens
Amanda Klein
info@prettigwerkenlimburg.nl
06 – 444 74 692

Patrick van Well
pvwell@qccinfo.com
06 – 466 31 403

INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de Landelijke Klachtencommissie ressorteert.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
070  386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies  voor het bijzonder onderwijs samen (één loket).

Het gaat om de volgende klachtencommissies:

 • de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.

vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
 • seksuele intimidatie
 • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
 • discriminatie en radicalisering

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
Vertrouwensinspecteurs | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Klik HIER voor de vastgestelde klachtenregeling INNOVO, inclusief klachtenmeldingsformulier & vraag en antwoord.

Klik HIER om het formulier digitaal in te vullen en te verzenden of klik HIER om het klachtenformulier uit de printen.

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.