MENU

schoolverzekering

Door INNOVO zijn de volgende collectieve verzekeringen afgesloten bij Wijshoff & Partners (http://www.wijshoff-partners.nl/) te Brunssum.

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Reisverzekering
  • Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen (WEGAS XL)
  • Overige verzekeringen

De polissen worden hieronder nader beschreven.

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (doorgaans genoemd WA-verzekering)
Deze verzekering heeft tot doel toegebrachte schade (personen- en zaakschade, en de hiermee gepaard gaande gevolgschade) te vergoeden, voor zover die het gevolg is van handelen of nalatigheid van verzekerden, die daarvoor aangesproken dienen te worden. De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, ouders, leerlingen, vrijwilligers en stagiairs*, voor zover zij optreden in onderwijs- respectievelijk schoolverband, zowel in de school als daarbuiten.

ongevallenverzekering
Deze verzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van personen, die deelnemen aan of betrokken zijn bij het onderwijs of daarmee samenhangende activiteiten. De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, leerlingen, vrijwilligers en stagiairs* en is van kracht op school en een uur voor en na schooltijd, en ook tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten.

reisverzekering
Deze verzekering is van kracht tijdens reizen, verblijven, kampen en excursies welke door of onder toezicht van INNOVO plaatsvinden. Er is onder andere dekking voor verlies/diefstal van eigendommen, geneeskundige kosten en extra gemaakte kosten. De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, vrijwilligers, leerlingen en stagiairs*. Voor deze verzekering geldt een leeftijdsgrens tot 75 jaar.

werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen (WEGAM XL)
Deze verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van INNOVO (op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW) voor niet elders verzekerde schade als gevolg van een ongeval die de verzekerden kunnen lijden tijdens verkeersdeelname doordat zij in het kader van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken.
Hieronder valt eveneens personen- en zaakschade, waarvoor INNOVO (op grond van artikel 7.611 BW) gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering.
Dekking is voor werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers, oproepkrachten, stagiairs*, vakantiekrachten, vrijwilligers met een overeenkomst of gelijkwaardig, zzp/ers en freelancers, echter géén dekking voor handelen in privétijd.

*Betreft de op een INNOVO school werkzame stagiairs. Het gaat hierbij niet om leerlingen van een INNOVO school die stage gaan lopen.

Overige verzekeringen

evenementen
Voor schoolevenementen waarbij van derden materialen / middelen worden gehuurd (bijv. huren feesttent, audio/licht, stellages, etc.), is een aanvullende evenementenverzekering aan te bevelen. Deze dient de school zelf af te sluiten, bijvoorbeeld via Wijshoff & Partners. Let wel, de gebruikelijke aansprakelijkheid – en ongevallenverzekering is wel gewoon van toepassing op deze school gerelateerde evenementen.

schademelding
Wanneer u te maken krijgt met een schadegeval dan dient u contact op te nemen met de directeur van de school. Afhankelijk  van de soort schade en/of de hoogte van het schadebedrag zal Wijshoff & Partners (http://www.wijshoff-partners.nl/) voor schadeafhandeling zorg dragen.

Aan bovenstaande tekst kunnen géén rechten worden ontleend.

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.