MENU

avg bij aanmelding leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

INNOVO voert een actief beleid om de privacy van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) te beschermen en bewaken. Wij hanteren daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u op welke manier INNOVO gegevens verwerkt van leerlingen en hun ouders/verzorger(s) en op welke wijze INNOVO waarborgt dat gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt.

gegevens die wij verwerken en met welke doelen
Van leerlingen verwerken wij:
 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geboortedatum en geboorteland en nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Verblijfsstatus;
 • Gezinssituatie;
 • Studievoortgang; studieverleden;
 • Groepsindeling en organisatie van het onderwijs;
 • Financiële gegevens (bijdragen of vergoedingen);
 • Medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs;
 • Leerkracht, intern begeleider;
 • Onderwijsnummer en Keten ID (ECK-ID1).
Van ouder(s)/verzorger(s) verwerken wij daarbij:
 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • (Mobiele) telefoonnummer en emailadres;
 • Gegevens omtrent de herkomst van ouders in verband met besluit bijzondere bekostiging (opgave is vrijwillig).
De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:
 • Het bieden van (passend) onderwijs;
 • Het voldoen aan de leerplichtwet;
 • Het voeren van de leerlingenadministratie;
 • Het informeren van ouder(s)/verzorger(s);
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Het verkrijgen van bijzondere bekostiging.

grondslagen van de gegevensverwerking
Stichting INNOVO verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen. Met name de Wet op het Primair Onderwijs, de Leerplichtwet en de Wet Passend Onderwijs zijn van toepassing op INNOVO. INNOVO verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens om aan die wetgeving te kunnen voldoen. Daarnaast kan INNOVO een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Als INNOVO uw persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal INNOVO uw toestemming vragen voordat de gegevens verwerkt worden.

verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld:
− Uitwisseling met BRON2
− Uitwisseling met leerplichtambtenaar
− Uitwisseling met instanties in het kader van de wettelijke zorgplicht
− Uitwisseling door middel van softwareprogramma’s die bijdragen aan de doelen van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie of leersoftware ten behoeve van schoolopdrachten.

INNOVO sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bepalingen opgenomen over geheimhouding, beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek. Gegevens worden zonder toestemming, niet verstrekt aan partijen in landen buiten de EU die als niet veilig te boek staan.

bewaren van persoonsgegevens
INNOVO bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden deze termijnen in acht genomen. Gegevens kunnen anderszins langer bewaard worden wanneer de organisatie daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens
INNOVO heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en passende maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen die namens INNOVO betrokken zijn bij het geven van onderwijs en de randzaken die daarbij komen kijken. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met gegevens om te gaan.

uw rechten
U heeft op grond van de AVG het recht om ons te vragen om:

 • inzage in de gegevens die wij van u of uw kind verwerken;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens of de gegevens van uw kind;
 • informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
 • onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • (bepaalde) gegevens onder omstandigheden te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens of gegevens van uw kind;
 • toestemming voor het gebruik van uw gegevens of de gegevens van uw kind in te trekken;
 • ons te vragen uw gegevens of de gegevens van uw kind over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

We vragen u wel om eerst contact met INNOVO op te nemen om te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

contact
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind of uzelf kunt u allereerst contact opnemen met de directeur van uw school. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon is te bereiken via fg@innovo.nl

disclaimer
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Dit informatieblad is voor het laatst gewijzigd op 01 december 2020.

noten
1. Op basis van het ECK-ID verlenen scholen en leveranciers toegang tot digitaal leermateriaal, zonder dat alle persoonsgegevens van leerlingen of docenten worden gebruikt.
2. Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat landelijke gegevens van leerlingen in het onderwijs.

versie 2.0
05 april 2023