MENU

avg voor medewerkers en sollicitanten

In dit informatieblad leest u specifiek op welke manier INNOVO gegevens verwerkt van medewerkers en sollicitanten en op welke wijze INNOVO waarborgt dat uw gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Wij voeren een actief beleid om de privacy van medewerkers en sollicitanten te beschermen en te bewaken. Dit is uiteengezet in onze privacyverklaring die op onze website is geplaatst.

dit blad is bedoeld om u als sollicitant of medewerker informatie te geven over:

 • de gegevens die de stichting en school van u verwerkt;
 • voor welk(e) doel(en) en met welke grondslag(en);
 • de verplichtingen van u als medewerker om gegevens te verstrekken;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
 • hoe lang de school en stichting gegevens bewaart;
 • hoe de school en stichting gegevens beveiligt;
 • uw rechten;
 • bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

gegevens die wij verwerken en met welke doelen 
Van sollicitanten verwerken wij:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geboortedatum en geboorteland;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Nationaliteit;
 • Opleiding en relevante werkervaring;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door u zijn verstrekt.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • De bedrijfsbeveiliging.

Van medewerkers verwerken wij daarbij:

 • Kopie identiteitsdocument en daarmee ook de gegevens die daarop staan vermeld;
 • Banknummer;
 • Gezinssamenstelling waaronder partnergegevens;
 • gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
 • Gegevens met betrekking tot het bijhouden van een personeelsdossier (bijvoorbeeld aanwezigheid, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, functioneren en loopbaanbegeleiding).

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Komen tot een stage-/inleen-/arbeidsovereenkomst en uitvoering geven hieraan;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen (o.a. belasting, pensioen);
 • Aanmelden voor toegang tot bedrijfssystemen;
 • Toegang verlenen tot gebruik secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Analyse en optimalisatie van de eigen organisatie;
 • Voor eventuele andere gerechtvaardigde belangen van de organisatie (bijvoorbeeld voor het voeren van een juridische procedure).

grondslagen van de gegevensverwerking
INNOVO verwerkt uw persoonsgegevens allereerst ter uitvoering van onze overeenkomst met u. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Wet op het Primair Onderwijs, het Burgerlijk Wetboek en de Belastingwetten die van toepassing zijn op de stichting. Daarnaast verwerkt de stichting uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigd belang. Als de stichting uw persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder bovengenoemde grondslagen, zal zij voordat uw gegevens verwerkt worden uw toestemming vragen.

verstrekking van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld:

 • ziekte en re-integratie: gegevens worden verstrekt aan de bedrijfsarts en/of UWV; een loonbeslag: gegevens worden verstrekt aan de deurwaarder;
 • de opslag van gegevens in een administratiesysteem;
 • doorgifte aan een salarisverwerker.

INNOVO sluit voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn er bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over geheimhouding, beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek.
Gegevens worden in beginsel niet verstrekt buiten Europa. Dit kan anders zijn wanneer de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor het leveren van producten aan landen buiten Europa, dan wel het boeken van dienstreizen naar landen buiten Europa.

bewaren van persoonsgegevens
INNOVO bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verkregen hebben. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, nemen wij deze termijnen in acht. Gegevens kunnen anderszins door ons langer bewaard worden wanneer de organisatie daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens
INNOVO heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen die namens de stichting betrokken zijn bij de personeels- en salarisadministratie. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

uw rechten
U heeft op grond van de AVG het recht om ons te vragen om:

 • Inzage in de gegevens die wij van u verwerken;
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • (bepaalde) Gegevens van u te laten verwijderen
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken;
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

We vragen u wel om eerst contact met INNOVO op te nemen om te kijken of we uw klacht samen kunnen oplossen.

contact
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind of uzelf kunt u allereerst contact opnemen met onze afdeling personeelszaken. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon is te bereiken via fg@innovo.nl

disclaimer
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 december 2020.

versie 1.0
01 december 2020