MENU

schorsing en verwijdering

PO

schorsing

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen.
Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.

In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:

  1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week (maximaal 5 dagen achtereen) schorsen.
  2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
  3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis hiervan via het Internet Schooldossier (ISD), formulier ‘schorsingen en verwijderingen’.

Ouders kunnen hun beklag doen over de schorsing door middel van het indienen van een klacht (klachtenregeling.) Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen.

verwijdering

In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:
1.    Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht.
2.    Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag  ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
3.    Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.

Klik HIER voor informatie van de Inspectie van het Onderwijs.
Klik HIER voor de INNOVO procedure “Verwijderen en schorsen van leerlingen”
Klik HIER voor de flowchart – stappenplan “Verwijderen en schorsen van leerlingen”

(V)SO

Met ingang van 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra scholen voor voortgezet speciaal onderwijs de mogelijkheid leerlingen te schorsen.

schorsen in aanloop naar verwijdering
Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.
Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.

schorsing
In artikel  40a van de WEC zijn de volgende punten opgenomen:
1.    Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
2.    Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.
3.    Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis  via het Internet Schooldossier  (ISD), formulier ‘schorsingen en verwijderingen’.

Ouders kunnen hun beklag doen over de schorsing door middel van het indienen van een klacht (klachtenregeling.) Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen.

verwijdering
Een verwijdering is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, niet meer toe te laten tot de lessen en tot de school. Het bevoegd gezag zal een andere school/instelling moeten vinden die bereid is de leerling toe te laten. Tot die tijd is de school verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.

In artikel  40 lid 18 van de WEC zijn de volgende punten opgenomen:
1.    Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leraar/leraren.
2.     Definitieve verwijdering van een leerling waarop de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een van hieronder genoemde scholen bereid is de leerling toe te laten:
a.    basisschool
b.    een speciale school voor basisonderwijs
c.     een school voor speciaal onderwijs
d.    een school voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs
e.    een school voor voortgezet speciaal onderwijs
f.     een instelling
g.    een school voor voortgezet onderwijs dan wel
h.    een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969

Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.
Het bevoegd gezag beslist niet eerder op de bezwaren dan:
a.   na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen,
b.   nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing
betrekking hebbende adviezen of rapporten, en
c.   de ouders opnieuw zijn gehoord.

Klik HIER voor de INNOVO procedure “Verwijderen en schorsen van leerlingen”
Klik HIER voor de flowchart – stappenplan “Verwijderen en schorsen van leerlingen”

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.